როგორ შევხვდეთ დაბადების დღეს, რომ მთელი წელი ბედნიერები ვიყოთ და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი წინა 7 და მომდევნო 12 დღე?

როგორ შევხვდეთ დაბადების დღეს, რომ მთელი წელი ბედნიერები ვიყოთ და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი წინა 7 და მომდევნო 12 დღე?
და­ბა­დე­ბის დღის აღ­ნიშ­ვნა ბევრ ადა­მი­ანს არ უყ­ვარს. უფრო მე­ტიც, შე­იძ­ლე­ბა ამ დღის მი­მართ აგ­რე­სი­აც კი ჰქონ­დეს, მაგ­რამ უნდა გი­თხრათ, რომ თქვე­ნი და­ბა­დე­ბის დღე თქვე­ნი პი­რა­დი ახა­ლი წე­ლია. ამ დღეს მთე­ლი წლის პროგ­რა­მა იწე­რე­ბა და რო­გორც შეხ­ვდე­ბით "ახალ წელს", ისეც გა­ა­ტა­რებთ მომ­დევ­ნო 12 თვეს. თუ აზრი შე­გაც­ვლე­ვი­ნეთ, მოგ­ვყე­ვით - სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი მო­გიმ­ზა­დეთ, რათა ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში ბედ­ნი­ე­რი გახ­დეთ. თუ თქვენს იუ­ბი­ლემ­დე დიდი დროა დარ­ჩე­ნი­ლი, რა თქმა უნდა, შე­გიძ­ლი­ათ, ახა­ლი წლი­დან და­ი­წყოთ 12 ჯა­დოს­ნუ­რი დღის აღ­ნიშ­ვნა, ან
ჩი­ნუ­რი ახა­ლი წლი­დან, ან სუ­ლაც ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დღე­ე­ბი­დან (ზამ­თრის ბუ­ნი­ო­ბა, და­ახ­ლო­ე­ბით 21-22 დე­კემ­ბე­რი ან გა­ზა­ფხუ­ლის ბუ­ნი­ო­ბა - 21-22 მარ­ტი). ერთი სი­ტყვით, წე­ლი­წად­ში რამ­დე­ნი­მე პე­რი­ო­დია, როცა ცხოვ­რე­ბის სა­ინ­ტე­რე­სოდ და­წყე­ბის შან­სი გეძ­ლე­ვათ.

და­ბა­დე­ბის დღემ­დე ერთი კვი­რით ადრე, ზოგს ერთი თვით ადრე სირ­თუ­ლე­ე­ბი, და­ძა­ბუ­ლო­ბე­ბი ეწყე­ბა. ანუ ეს არის პე­რი­ო­დი, როცა მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში დაგ­რო­ვი­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის გამო ახლა მო­გე­თხო­ვე­ბათ პა­სუ­ხი. ძა­ლი­ან ბევ­რი გრძნობს ენერ­გი­ის ნაკ­ლე­ბო­ბას. თუ ასე­თი რამ ხში­რად ხდე­ბა, ე.ი. ვი­ღა­ცას აბ­რა­ზებ­დით, აწყე­ნი­ნეთ, ისე არ იქ­ცე­ო­დით, რო­გორც სა­ჭი­რო იყო და ა.შ. საქ­მე ისაა, რომ და­ბა­დე­ბის დღემ­დე თქვე­ნი პი­რა­დი მზე შე­სუს­ტე­ბუ­ლია. ამი­ტომ, მე­ტად იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი დას­ვე­ნე­ბა­ზე, ნუ და­ხარ­ჯავთ ზედ­მეტ ენერ­გი­ას. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და­ბა­დე­ბის დღე­ე­ბი, როცა ადა­მი­ა­ნი 33 ან 66 წლის ხდე­ბა. ეცა­დეთ, მე­ტად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყოთ. შე­გიძ­ლი­ათ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მო­მენ­ტე­ბი ჩა­ი­წე­როთ კი­დეც, მო­მა­ვალ­ში ცხოვ­რე­ბა რომ გა­ი­მარ­ტი­ვოთ. ზო­გი­ერ­თი და­ბა­დე­ბის დღემ­დე მარ­ხუ­ლობს, გან­მარ­ტოვ­დე­ბა ან ქველ­მოქ­მე­დე­ბას იწყებს (ფუ­ლით, ნივ­თე­ბით). გირ­ჩევთ, და­ბა­დე­ბის დღეს და წინა დღე­საც ჩა­ი­ტა­როთ გამ­წმენ­დი პრო­ცე­დუ­რე­ბი, თუნ­დაც აბა­ნო­ში წახ­ვი­დეთ. კონ­კრე­ტუ­ლად და­ბა­დე­ბის დღეს კი გაღ­ვი­ძე­ბის­თა­ნა­ვე შე­იქ­მნათ პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა. არა­ნა­ი­რი სი­ნა­ნუ­ლი, ცრემ­ლე­ბი და უსი­ა­მოვ­ნო ფრა­ზე­ბი.

მაშ ასე, ას­ტრო­ლო­გი­უ­რად და­ბა­დე­ბის დღეს სო­ლა­რი ჰქვია. მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მზე წრეს აკე­თებს, ზო­დი­ა­ქოს 12-ვე ნი­შანს მო­ივ­ლის და სწო­რედ იმ დღე­ზე დგე­ბა, რო­მელ­შიც თქვენ და­ი­ბა­დეთ. სწო­რედ ამ დღე­საა თქვე­ნი და­ბა­დე­ბის დღე და იწყე­ბა თქვე­ნი ახა­ლი წელი. ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და­ბა­დე­ბის დღის შემ­დე­გი 12 დღე. თი­თო­ე­უ­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბულ ენერ­გე­ტი­კას შე­ი­ცავს და სა­სურ­ვე­ლია მათი გარ­კვე­უ­ლი წე­სე­ბით გა­ტა­რე­ბა, რად­გან ეს 12 დღე შე­ე­სა­ბა­მე­ბა 12 თვეს და სა­სურ­ვე­ლია, 12-ვე დღე გარ­კვე­უ­ლი წე­სე­ბის დაც­ვით გა­ა­ტა­როთ.

თუმ­ცა, უნდა გი­თხრათ, რომ აგ­რეთ­ვე ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და­ბა­დე­ბის დღის წინა 7 დღეც:
აქ თი­თო­ე­უ­ლი დღე თი­თო­ე­ულ პლა­ნე­ტას შე­ე­სა­ბა­მე­ბა და მათი გარ­კვე­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბი გვაქვს გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი. გა­დათ­ვა­ლეთ 7 დღე თქვენს და­ბა­დე­ბის დღემ­დე. ბო­ლო­დან პირ­ვე­ლი არის მთვა­რის დღე. მას ორ­შა­ბა­თის დღის თვი­სე­ბე­ბი გა­აჩ­ნია. სა­სურ­ვე­ლია, მი­ი­ზი­დოთ მთვა­რის ენერ­გია. მთვა­რე არის ჩვე­ნი თავი. ამი­ტომ იზ­რუ­ნეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, და­ფიქ­რდით, ვინ გსურთ, რომ იყოს თქვენს გა­რე­მოც­ვა­ში, ან ვინ უნდა გა­უშ­ვათ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბი­დან. ამ დღეს არ გეკ­რძა­ლე­ბათ სენ­ტი­მენ­ტე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა. უფრო მე­ტიც, შე­გიძ­ლი­ათ ფილ­მებ­საც კი უყუ­როთ, რომ­ლე­ბიც ემო­ცი­ებს (იცი­ნოთ, იტი­როთ) აღ­ძრა­ვენ თქვენ­ში. თუ მო­გინ­დე­ბათ, შინ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გან­წყო­ბა შექ­მე­ნით, რამე გემ­რი­ე­ლი მო­ამ­ზა­დეთ. გა­უ­მას­პინ­ძლდით დე­დას. თუ ადრე გე­რი­დე­ბო­დათ ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის რა­ი­მეს თხოვ­ნა, დღეს შე­გიძ­ლი­ათ ითხო­ვოთ, რომ ახ­ლობ­ლებ­მა მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნონ თქვენ მი­მართ. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
e87a93