მომდევნო ერთი თვის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს 12-ვე ნიშნისთვის

მომდევნო ერთი თვის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს 12-ვე ნიშნისთვის
ახალმთვა­რე­ო­ბის ზო­გად ტენ­დენ­ცი­ებ­ზე მა­სა­ლა უკვე დევს ჩვენს სა­იტ­ზე და შე­გიძ­ლი­ათ გა­ეც­ნოთ. ახლა კი თქვე­ნი ას­ცენ­დენ­ტი­სა და მზის ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით გა­ე­ცა­ნით ამ ახა­ლი მთვა­რის პროგ­ნოზს, რათა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ ყუ­რა­დღე­ბა მთა­ვარ­ზე და უკეთ შეძ­ლოთ თქვე­ნი მიზ­ნე­ბი­სა და ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.

ვერ­ძი

გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა პარტნი­ო­რებ­თან, კლი­ენ­ტებ­თან. თა­ვა­დაც იცით, რომ ლი­დე­რო­ბა, პირ­ვე­ლო­ბა გიყ­ვართ, მაგ­რამ ხან­და­ხან პარტნი­ო­რის სურ­ვი­ლე­ბიც უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ. ეს ეხე­ბა საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­რო­საც. ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბას დიპ­ლო­მა­ტია ამ­ჯო­ბი­ნეთ. გა­მო­ი­მუ­შა­ვეთ მოთ­მი­ნე­ბა; და­ფიქ­რდით, რას მო­გი­ტანთ ნათ­ქვა­მი სი­ტყვა, გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯი. პარტნი­ო­რებ­თან შეხ­მატ­კბი­ლე­ბუ­ლი მუ­შა­ო­ბით
უფრო კარგ შე­დეგს მი­ი­ღებთ, ვიდ­რე მარ­ტო. მი­ი­ღებთ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს.

კურო

გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. ში­ნა­გან­მა და­ძა­ბუ­ლო­ბამ ან კო­ლე­გებ­თან კონ­ფლიქტმა შე­იძ­ლე­ბა თქვენს გუ­ნე­ბა-გან­წყო­ბა­ზე იქო­ნი­ოს გავ­ლე­ნა. სა­კუ­თარ თავს უნდა გა­უფრ­თხილ­დეთ. კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლი დი­ა­ლო­გი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის თა­ნაბ­რად გა­და­ნა­წი­ლე­ბა მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ებ­თან საქ­მის ერ­თად და უკეთ კე­თე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მო­გე­მა­ტოთ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ყო­ველ­დღი­უ­რი საზ­რუ­ნა­ვი.

ტყუ­პი

უნდა გა­მო­ნა­ხოთ დრო ბავ­შვე­ბი­სა და საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის. ნუ ეც­დე­ბით მათ გა­კონ­ტრო­ლე­ბას, მათ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას. და­უ­მე­გობ­რდით, მო­ის­მი­ნეთ მათი პო­ზი­ცია, სურ­ვი­ლე­ბი. იმა­ვეს გე­ტყვით თქვენს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­ზეც. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა ან შე­იძ­ლე­ბა მი­უბ­რუნ­დეთ ძველ ჰო­ბის. გა­მარ­ჯვე­ბა გე­ლით სპორტთან, სცე­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ნიშ­ნებს.

კირჩხი­ბი

სახ­ლუ­რი თე­მე­ბი უნდა მო­აგ­ვა­როთ; და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, მშობ­ლებ­თან. მო­ი­ცი­ლეთ მათ მი­მართ პრე­ტენ­ზი­ე­ბი. იყა­ვით მშვი­დო­ბის­მყო­ფე­ლი და შე­ა­რი­გეთ ერ­თმა­ნეთ­ზე გა­ნა­წყე­ნე­ბუ­ლი ნა­თე­სა­ვე­ბი. თქვენ ძა­ლი­ან მგრძნო­ბი­ა­რე ხართ, გან­სა­კუთ­რე­ბით, ოჯა­ხურ-ნა­თე­სა­ურ თე­მებ­ში და ისე უნდა იმოქ­მე­დოთ, რომ სა­კუ­თა­რი თავი არ და­ი­ზა­რა­ლოთ. მარ­სის ენერ­გია და­გეხ­მა­რე­ბათ, ბი­ნა­ში, აგა­რაკ­სა და მი­წის ნაკ­ვეთ­ზე სა­სარ­გებ­ლო საქ­მე­ე­ბი გა­ა­კე­თოთ, თუნ­დაც ზამ­თრის­თვის მო­ემ­ზა­დოთ.

ლომი

გა­და­ხე­დეთ თქვენს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას და-ძმებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან. მო­ის­მი­ნეთ სხვა­თა აზრი და ეცა­დეთ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ, მო­აგ­ვა­როთ კონ­ფლიქ­ტე­ბი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ რეკ­ლა­მა, პი­ა­რი. თუ სა­კუ­თარ თავს ღირ­სე­უ­ლად წარ­მო­ა­ჩენთ, ახალ მე­გობ­რებს, კლი­ენ­ტებს გა­ი­ჩენთ. წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის სფე­რო­ში. და­ი­წყეთ ახ­ლის შეს­წავ­ლა, ჩა­ე­წე­რეთ თქვენ­თვის სა­სარ­გებ­ლო კურ­სებ­ზე.

ქალ­წუ­ლი

მა­ტე­რი­ა­ლურ-ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი უნდა მო­აგ­ვა­როთ, ოღონდ მშვი­დად და ზედ­მე­ტი და­ძა­ბუ­ლო­ბის გა­რე­შე. და­ა­ბა­ლან­სეთ, რას გას­ცემთ და რას იღებთ. ეცა­დეთ, თქვე­ნი ნი­ჭის, ცოდ­ნი­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბის მო­ნე­ტი­ზი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნოთ. ჰკი­თხეთ სა­კუ­თარ თავს: "რამ­დე­ნი ვღირ­ვარ?" და ამის მი­ხედ­ვით იმოქ­მე­დეთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა სა­კი­თხი ანა­ზღა­უ­რე­ბას ეხე­ბა.

სას­წო­რი

5-6-7 ოქ­ტომ­ბერს და­ბა­დე­ბულ­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბით იმოქ­მე­დებს ახალმთვა­რე­ო­ბა. და­ი­წყეთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი, საქ­მე­ე­ბი, სწავ­ლა. იმოძ­რა­ვეთ წინ, მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის. ეცა­დეთ, სხვე­ბის საქ­მე­ე­ბი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი კი არ მო­აგ­ვა­როთ, არა­მედ სა­კუ­თა­რი. სა­კუ­თა­რი თავი და­ა­ყე­ნეთ სხვებ­ზე წინ. გა­ერ­კვი­ეთ სა­კუ­თარ თავ­ში, მო­აგ­ვა­რეთ ში­ნა­გა­ნი კონ­ფლიქ­ტე­ბი. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ ბა­ლან­სი. ზო­გი­ერ­თი გა­ა­კე­თებს იმას, რის გა­ფიქ­რე­ბა­საც კი ვერ გა­ბე­დავ­და ადრე.
გააგრძელეთ კითხვა
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93