ოჯახი

საახალწლო საჩუქრის სახალისო იდეები, რომელიც თქვენს საყვარელ ადამიანებს ბედნიერებას მიანიჭებს

საახალწლო საჩუქრის სახალისო იდეები, რომელიც თქვენს საყვარელ ადამიანებს ბედნიერებას მიანიჭებს
ალ­ბათ, ხში­რად „გა­მო­გი­ჭე­რი­ათ“ სა­კუ­თა­რი თავი, როცა ინ­ტერ­ნეტ­ში, ტე­ლე­ვი­ზი­ით სა­ჩუქ­რე­ბის, სახ­ლის აქ­სე­სუ­ა­რე­ბის ან სხვა ნივ­თე­ბის ე.წ ყო­ველ­თვი­უ­რი ყუ­თე­ბის პრო­ცესს გა­ფა­ცი­ცე­ბით ადევ­ნებთ თვალს. შემ­დეგ თა­ვა­დაც იწერთ და გახ­სნის და სი­ახ­ლის აღ­მო­ჩე­ნის პრო­ცე­სი უდი­დეს სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ.

ისიც შემ­ჩნე­უ­ლი გექ­ნე­ბათ, შო­კო­ლად­ში ჩა­მა­ლუ­ლი თუ და­ლუ­ქულ ყუთ­ში ჩა­წყო­ბი­ლი სა­თა­მა­შო­ე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ბავ­შვებს რო­გორ აღაფრ­თო­ვა­ნებს. რო­გორც „პა­ტა­რა პრინ­ცის“ ავ­ტო­რი იტყო­და, ჩვენ ყვე­ლა­ნი ბავ­შვო­ბი­დან მოვ­დი­ვართ, ამი­ტო­მაც მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს ასაკს, სი­ახ­ლე, რო­მელ­საც თა­ვად აღ­მო­ვა­ჩენთ, ყვე­ლა ასაკ­ში გვა­ხა­რებს!

რო­გორ შევ­ქმნათ სა­ა­ხალ­წლოდ ასე­თი სა­ჩუქ­რე­ბი ბავ­შვე­ბი­სა და
ჩვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის?


  • მუ­ყა­ოს ყუთი სა­ინ­ტე­რე­სო შიგ­თავ­სით

სი­ახ­ლის აღ­მო­ჩე­ნის გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­საქ­მნე­ლად შეგ­ვიძ­ლია, შე­ვუკ­ვე­თოთ მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის, სა­ა­ხალ­წლო თე­მა­ტი­კით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ყუთი, რო­მელ­საც რო­გორც სიმ­ბო­ლუ­რი, ისე იმ ადა­მი­ა­ნის საყ­ვა­რე­ლი ნივ­თე­ბით გა­ვავ­სებთ, ვის­თვი­საც სა­ჩუ­ქარს ვამ­ზა­დებთ.

ამ­გვარ სა­ჩუქ­რებს შო­რის შე­იძ­ლე­ბა იყოს ლა­მა­ზი ორ­ნა­მენ­ტე­ბით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ბლოკ­ნო­ტე­ბი, კომ­ფორ­ტუ­ლი და ფე­რა­დი ძი­ლის ნი­ღა­ბი, თუ ვი­ცით, რომ ად­რე­სატს კუ­ლი­ნა­რია უყ­ვარს, მხი­ა­რუ­ლი ვი­ზუ­ა­ლით შე­კე­რი­ლი წინ­სა­ფა­რი და ის მთა­ვა­რი სა­ჩუ­ქა­რი, სა­დაც მის­თვის ვამ­ზა­დებთ. რად­გან სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორტთან და სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ამოქ­მე­დე­ბუ­ლი შე­ზუდ­ვე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, სა­ჩუქ­რის მომ­ზა­დე­ბა არ გაგ­ვი­ჭირ­დე­ბა, რად­გან შეგ­ვიძ­ლია, ყვე­ლა­ფე­რი ერ­თად Favshop.ge-ზე ონ­ლა­ინ შე­ვუკ­ვე­თოთ და სახ­ლში მოგ­ვი­ტა­ნენ.

როცა სა­ჩუქ­რის ად­რე­სა­ტი ყუ­თი­დან სი­ახ­ლე­ე­ბის აღ­მო­ჩე­ნას და­ი­წყებს, და­ნარ­ჩე­ნე­ბი კი გარს ინ­ტე­რე­სით შე­მო­ერ­ტყმე­ბი­ან და ეს პრო­ცე­სი სა­ხა­ლი­სო და სა­ა­ხალ­წლო გან­წყო­ბას შექ­მნის.

  • ნაჭ­რის ჩან­თა სა­ხა­ლი­სო აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი­თა და სა­ჩუქ­რე­ბით

ლა­მა­ზი ნა­ხა­ტით ან წარ­წე­რით შე­კე­რილ ნაჭ­რის ჩან­თას სა­ჩუქ­რის ად­რე­სა­ტი ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­შიც გა­მო­ი­ყე­ნებს, ამი­ტომ შე­გიძ­ლი­ათ, ყუ­თის ნაც­ვლად ის გა­მო­ი­ყე­ნოთ.

გარ­და ამი­სა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ნაჭ­რის ჩან­თა­ში მო­ვა­თავ­სოთ მა­ი­სუ­რი ან ჰუდი, რო­მე­ლიც ზამ­თრის სე­ზონ­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტუ­ა­ლუ­რია, თა­ნაც უმე­ტეს დროს სახ­ლში ვა­ტა­რებთ და მსგავ­სი სა­მო­სი უკვე ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლი გახ­და. შეგ­ვიძ­ლია, ჰუ­დი­ზე მე­გობ­რის თუ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის ფა­ვო­რი­ტი ნა­ხა­ტი თუ წარ­წე­რა და­ვი­ტა­ნოთ ან სა­ა­ხალ­წლო თე­მა­ტი­კით გა­ვა­ფორ­მოთ. ეს სიმ­ბო­ლუ­რი სა­ჩუქ­რე­ბი მას გან­წყო­ბას ნამ­დვი­ლად შე­უქ­მნის.ულა­მა­ზე­სი სა­ა­ხალ­წლო პრინ­ტე­ბით მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის, თბი­ლი და კომ­ფორ­ტუ­ლი ჰუ­დის შეკ­ვე­თაც Favshop.ge-ზეა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ასე­ვე, მშვე­ნი­ე­რი სა­ჩუ­ქა­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს პერ­სო­ნა­ლ­ი­ზე­ბუ­ლი სა­ა­ხალ­წლო ჰუდი, რო­მე­ლიც თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ა­ხა­ლი­სებს.

გარ­და ბლოკ­ნო­ტი­სა, მის ჩან­თა­ში შეგ­ვიძ­ლია ჩა­ვა­წყოთ, მა­გა­ლი­თად, სუ­ნა­მო, წიგ­ნე­ბი, სა­ა­ხალ­წლო სა­თა­მა­შო­ე­ბი და სხვა, იმის მი­ხედ­ვით, რაც ად­რე­სატს უყ­ვარს.


    რო­გორ მო­ვიქ­ცეთ ბავ­შვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში?


იქ­ნე­ბა ეს ნაჭ­რის ჩან­თა თუ მუ­ყა­ოს ყუთი, სა­სურ­ვე­ლია, ბავ­შვს მისი საყ­ვა­რე­ლი წიგ­ნის თუ მულ­ტფილ­მის გმი­რის ვი­ზუ­ა­ლით გა­ვუ­ფორ­მოთ.

შიგ­ნით კი ასე­თი­ვე სა­ხა­ლი­სო სა­ჩუქ­რე­ბი, მა­გა­ლი­თად, Toy Story 4-დან ბა­ზის მო­ლა­პა­რა­კე ბა­ზის ფი­გუ­რა, Barbie დრიმ­ტო­პი­ის მა­ნა­თო­ბე­ლი ქალ­თევ­ზა, ელექტროკა­ლათ­ბურ­თი, ტრანსფორ­მე­რი მან­ქა­ნა, Disney-ს პრინ­ცე­სა ელზა, თუ ას­ტრო­ლო­გი­ით არის და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი - ტე­ლეს­კო­პი და სხვა სა­ინ­ტე­რე­სო სა­თა­მა­შო­ე­ბი ჩა­ვა­წყოთ. მათ­თან ერ­თად მოვ­თავ­სებთ ბლოკ­ნოტს, წიგნს, სა­ა­ხალ­წლო ქუდს, კან­ფე­ტებს და სხვა სა­ხა­ლი­სო ნივ­თებს, მეტი აღ­მო­ჩე­ნე­ბის­თვის.რაც მთა­ვა­რია, რო­გორც უფ­რო­სის, ისე უმ­ცრო­სის სა­ა­ხალ­წლო ყუ­თის ან ჩან­თის მზა­დე­ბი­სას არ დაგ­ვა­ვი­წყდეს ტკბი­ლე­უ­ლი, რო­მე­ლიც ამ დღე­სას­წა­უ­ლის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი ატ­რი­ბუ­ტია.

შეგ­ვიძ­ლია, აღ­ნიშ­ნუ­ლი აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი ცალ-ცალ­კე შე­ვი­ძი­ნოთ და ყუთი თა­ვად ავა­წყოთ ან მათი უმე­ტე­სო­ბა ერთ კონ­კრე­ტულ მწარ­მო­ე­ბელს შე­ვუკ­ვე­თოთ და შემ­დეგ ჩვენ მხო­ლოდ ერთი ან ორი რამ დაგ­ვრჩე­ბა და­სა­მა­ტე­ბე­ლი. ყვე­ლა სა­ჩუქ­რის და მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის, ბავ­შვის­თვის უსაფრ­თო სა­თა­მა­შო­ე­ბის შეკ­ვე­თაც კი Favshop.ge-ზე შეგ­ვიძ­ლია. ონ­ლა­ინ შეკ­ვე­თილ აქ­სე­სუ­ა­რებს კი სახ­ლში მოგ­ვი­ტა­ნენ. უფრო მეტი ინ­სპი­რა­ცი­ის­თვის შე­გიძ­ლი­ათ მათი სხვა­დას­ხვა კა­ტე­გო­რია გა­და­ათ­ვა­ლი­ე­როთ.

ახალ წლამ­დე ერთ თვე­ზე მეტი რჩე­ბა, ამი­ტომ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის სა­ჩუქ­რის­თვის მო­სამ­ზა­დებ­ლად დრო ჯერ კი­დევ გვრჩე­ბა.
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
e87a93